Koronaviruso plitimo mažinimas Lietuvoje

Kaip sumažinti koronaviruso plitimą Lietuvoje?

YAML Interest

Pasiūlykite ar patarkite, ko reikėtų imtis sumažinti koronaviruso plitimą Lietuvoje.

Susijęs sąrašas (backup'ai kas valandą) -- išvardintos potencialios priemonės.

Jei kyla mintys, kokių priemonių dar nėra sąraše, komentuokite, siūlykite.

Kiti resursai:


No child categories.

Vote (Optional) (suppress notifications) (Optional)
Please, log in.

A clear hole: September 1st has arrived, and children have spread to schools: like a bucket - do the quarantine as much as you want, if the children go to school, they will take it out and take it to their families. Statistics also show that the curve has started to rise since the beginning of the school year.

Aiški skylė: atėjo Rugsėjo 1-oji, ir vaikai paplito po mokyklas: kaip kiauras kibiras -- daryk karantiną kiek nori, jei vaikai eina į mokyklą, jie išnešios, ir į šeimas nuneš. Statistika irgi tai rodo, kad pradėjo kreivė kilti nuo mokslo metų pradžios.


In the most severe cases of COVID-19, in people with a cytokine storm, a corticosteroid (dexamethasone) reduces the number of deaths by at least 30% in people with ventilators and 20% in people with [1].

Sunkiausiais COVID-19 atvejais, žmonėms su ištikusia citokinų audra, kortikosteroidas (dexamethasone) sumažina mirčių skaičių bent 30% žmonėms, kurie yra su kvėpavimo ventiliatoriais, ir 20% žmonių, kurie [1].


Vitamin D should probably be given for free, prophylactically, as potassium iodide is now given because: https://blog.rootclaim.com/vitamin-d-can-likely-end-the-covid-19-pandemic/ - "study participants have high doses of vitamin D (eg calcifediol) 50 times lower the likelihood of COVID-19 being hospitalized, which means a 50-fold reduction in mortality. "

Vitaminas D tikriausiai turėtų būti dalinamas nemokamai, prevenciškai, kaip dabar dalinamas kalio jodidas, nes: https://blog.rootclaim.com/vitamin-d-can-likely-end-the-covid-19-pandemic/ -- "tyrimo dalyviai gavę dideles vitamino D (pvz., calcifediol) dozes, turi 50-kartų mažesnę tikimybę dėl COVID-19 atsidurti ligoninėje, kas reiškia mirtingumo sumažinimą 50 kartų."


"The elementary risk analysis alone suggests that people who meetN times more people than a typical person (e.g., service staff, store salespeople, hospital staff, etc.) should be approximately so many times better protected (to maintain R0 factor low) - masks, overalls, hygiene, etc. Pragmatics - we calculate how much people serve / meet people, and prioritize measures according to the risk of infection, and we go hunting superspreaders ."

"Vien iš elementarios rizikos analizės išplaukia, kad žmonės, kurie susitinka N kartų daugiau žmonių nei tipinis žmogus (pvz., aptarnaujantis personalas, parduotuvės pardavėjai, ligoninės personalas, ir kt.), turėtų būti maždaug tiek kartų geriau apsaugoti ( norint išlaikyti R0 faktorių mažą ) - kaukėm, kombinezonais, higiena, ir t.t. Pragmatika -- skaičiuojam, kiek kas aptarnauja/susitinka žmonių, ir prioritetizuojam priemones pagal riziką apkrėsti, ir einam medžioti superspreader'ių."


The part of the public that is in active communication, frequent commuting, carries the greatest risk of spreading the virus - which is why we can win the most. If a person meets 10x more people than a standard person, he or she should take 10x more serious measures to prevent the spread. For example, it would be unreasonable for leaders who often have to meet different people to wear masks, or to be shy about wearing masks. (already put on the list - about "super-spreader").

Also, one should look at successes, such as the one in Chongqin (30 million cities), [576] (https://coronavirus.app/FErOU1m4Tj7jIkRam3vF?query=China), but at present zero: 0. How did Chongqin succeed in becoming Virus-Free?

Because the virus [soap sensitive] (https://youtu.be/fRqJaZO5yW8), there were [such installations] in Chongqin (https://youtu.be/tfQezW8lH4g).

Visuomenės dalis, kuri yra aktyviai bendraujanti, dažnai važinėjanti, kelia didžiausią riziką virusui sklisti -- vadinasi, per ją galime laimėti daugiausiai. Jei žmogus susitinka 10x daugiau žmonių nei standartinis žmogus, tai jis turėtų imtis 10x rimtesnių priemonių skleidimo prevencijai. Pvz., tai, kad lyderiai, kuriems tenka dažnai susitikti įvairių žmonių, būtų be kaukių, ar drovėtųsi susitikimuose užsidėti kaukių, yra neracionalu. (jau įdėjau į sąrašą -- apie "super-spreader'ius").

Taip pat, reikėtų dar pažiūrėti į sėkmės atvejus, pvz., Čongčine (30 mln. mieste), turėta 576 atvejai, tačiau šiuo metu sergančiųjų nulis: 0. Kaip Čongčinui pavyko tapti "Virus-Free"?

Kadangi, virusas jautrus muilui, tai Čongčine buvo tokių instaliacijų.